Kasutustingimused

Kasutustingimused moodustavad Õpilasfirma TööPesa ja Kliendi vahel õiguslikult siduva lepingu seoses Teenuste kasutamise ja nendega seotud isikuandmete töötlemisega. Veebilehe toopesa.ee kasutamisega kinnitab Kasutaja, et nõustub täielikult siin olevate tingimustega. Kui Kasutaja Kasutustingimustega ei nõustu, ei ole tal õigust Teenuseid ega veebilehte kasutada.

Kohaldamisala ja mõisted


Käesolevaid teenusetingimusi kohaldatakse Õpilasfirma TööPesa(Teenusepakkuja – edaspidi TP) poolt veebilehe toopesa.ee kasutajale (k.a. Kliendile ja tööotsijale), kes ostab TP Teenust või kasutab TP veebilehte.
Teenus – kliendi töökuulutus, mis paigutatakse TP veebilehele.
Eripakkumine- eritingimustel tehtud pakkumine, mis erineb pakutavatest hinna/ koguse/ kestvuse poolest
Töökuulutus paigutatakse lehele vastavalt paketile (21. või 30. päevaks või eritingimustel) ja eemaldatakse automaatselt. Teenuse algusajaks loetakse aega, millal oli tööpakkumine avaldatud kõikidele veebilehe kasutajatele.
Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes paigutab TP veebilehele oma töökuulutuse.
Tööotsija – juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab TP veebilehe töö leidmiseks.
Kasutaja – igaüks, kes kasutab veebilehte toopesa.ee (k.a. Tööotsija ja klient).


Teenuse kasutamine ja selle eest tasumine


Antud Teenust pakub Õpilasfirma TööPesa, mis on registreeritud Junior Achievement Eesti registris numbri all 5031. Käesolevat Teenust saab kasutada toopesa.ee veebilehel. Teenuse hinda saab näha “Lisa töökuulutus” lahtris. TP jätab endale õiguse ette teatamata teenust lõpetada, kui rikutakse kasutustingimusi või muul mõjuval põhjusel.
Klient maksab Teenuse kasutamise eest sel ajahetkel kehtiva hinnakirja järgset tasu. Konkreetsel ajahetkel kehtivad teenustasud on esitatud veebilehel https://toopesa.ee/esita-toopakkumine/


Tasu tagastamine


Kliendil on õigus Teenus igal ajahetkel katkestada. Sellisel juhul raha Kliendile ei tagastata.
Kliendil on õigus pretensiooni esitamiseks pöörduda kaebusega TP poole hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse ilmnemisest saates e-kirja aadressile info@toopesa.ee
TP vastab Kliendi esitatud pöördumisele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.


Vastutuse piiramine

TP ei vastuta Teenuse osutamisel tekkida võivate tõrgete, viivituste või vigade, teenuse kasutamise sujuvuse mittetoimimise ega muu kahju eest, mis on põhjustatud Teenuse kasutamisega seotud probleemidest.
TP ei vastuta saamata jäänud Teenuse eest, mis on tingitud kolmandate isikute tööst või tööde katkestustest (nt. koostööpartneri panga vmt tõrge). TP juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Kliendile võib tekkida:
– otsene või kaudne varaline kahju; saamata jäänud tulu; äritegevuse kahjum, tellimuste, firmaväärtuse, maine kaotus, mis võib äritegevuse katkestamisest tuleneda; andmete kaotus või ebatäpsus; mis tahes muu kahju.


Kliendi kohustused ja Teenuse osutamise katkestamine


Klient on kohustatud:
Kasutama oma päris andmeid ja hoolikalt kaitsma neid kolmandate isikute eest.
Enne ostu tegemist ostukorvi kontrollima.
Kahtlase tegevuse (parooli muutmine, nime vahetamine, andmete muutmine, mis polnud kliendi poolt tehtud) korral kontol viivitamatult veebilehe haldurit teavitama.

TP-l on õigus ilma ette teatamata ajutiselt katkestada Teenuse osutamine vajalike hooldus- ja uuendustoimingute ajaks.


Tööotsija kohustused


Tööotsija on kohustatud:
Kasutama oma päris andmeid ja hoolikalt kaitsma neid kolmandate isikute eest.
Kahtlase tegevuse (parooli muutmine, nime vahetamine, andmete muutmine, mis polnud kliendi poolt tehtud) korral kontol viivitamatult veebilehe haldurit teavitama.
Tutvuma kasutustingimustega.
Mitte avaldama, edastama, postitama TööPesale/TööPesa kohta valeinfot ja kasutama veebilehte ainult eesmärgipõhiselt.


Muudatused


TP-l on õigus muuta teenusetingimusi, hinnakirja ja teenuse tehnilisi tingimusi. Teenuse tingimuste muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Kliendile kättesaadavaks tehtud toopesa.ee veebilehe kaudu ja Klient jätkab seejärel teenuste kasutamist. Teenusetingimuste muutmisel postitakse muudetud versioon veebilehele https://toopesa.ee/tingimused/


Isikuandmete töötlemine


TP kogub Kliendi isikuandmeid ainult sel juhul, kui isik on need ise omal soovil avaldanud Teenuse kasutamisel. Esitatud isikuandmete õigsuse eest vastutab Kasutaja. Isikuandmed hõlmavad nime ja perekonnanime, telefoninumbrit, aadressi (sealhulgas riiki, linna ja postiindeksit), meiliaadressi, pangakonto numbrit (vajalik teenuste eest tehtavate maksete tuvastamiseks) ning vajadusel isikut tõendavaid dokumente.


Vaidlused


TP ja Kasutaja (edaspidi Pooled) kohustuvad lahendama kõik küsimused läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei suudeta lahendada, võivad Pooled pöörduda Harju Maakohtusse.
Käesolevatele teenusetingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.


Võtke meiega ühendust


TP eesmärgiks on pakkuda kõikidele Kasutajale kõige kõrgemat teenuse kvaliteeti, mistõttu TP jälgib toopesa.ee veebilehel Kasutajate poolt edastatud tagasisidet saadud teenuse kohta.
Kui teil on küsimusi, ettepanekuid või kaebusi nende teenuse tingimuste kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@toopesa.ee